τα κλειδιά της σοφίας….

Αγία Σοφία-θυγατέρες

Την  Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης.

Θέλω, λοιπόν, να αφιερώσω στις εορτάζουσες αλλά και σε όλους εκείνους, που θέλουν να βρουν τα κλειδιά της αληθινής σοφίας το  βίντεο ενός συντόμου κηρύγματος.

Και βέβαια ο καθένας μπορεί να προσθέσει ανάλογα τις δικές του εμπειρίες και να εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο το περιεχόμενό τοy.

Η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι:

https://www.youtube.com/watch?v=uEL2qOVt9Jg

 

Και βέβαια να ευχηθούμε όλοι μας στις εορτάζουσες:

Χρόνια πολλά και δημιουργικά, με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

 

παπα-Ηλίας

 

https://papailiasyfantis.wordpress.com

e mail: yfantis.ilias@gmail.com

 

Advertisements

2 Σχόλια

 1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ:

  Παπά Ηλία μου πάρα πολύ ωραίο το κήρυγμα σου γιατί το όνομα Σοφία έχει και την έννοια της Σοφίας του Θεού που αυτή γεννά τις τρεις αρετές που είναι η πίστη η αγάπη και η ελπίδα που και σήμερα οι δυνάμεις του σκότους τις σφαγιάζουν

  Απάντηση

 2. ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ:

  Evlambios Kasabalidis
  2:37 μ.μ. (Πριν από 6 ώρες)

  προς Εμένα
  Αντίδωρο στα δώρα σας, π. Ηλία.

  «… 6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν
  αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν ὑμᾶς. 7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε,
  καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· 8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. 9 ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν ἐὰν αἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 10 καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;
  11 εἰ οὗν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς
  οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;

  40 καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ· οὕτως οὐκ ἰσχύσατε
  μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾿ ἐμοῦ! 41 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα
  πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής…. 43 καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας· ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ
  βεβαρημένοι… «Ματθαίου ζ΄. 7, κστ΄ 41

  «τα κλειδιά της σοφίας…

  Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης.
  Θέλω, λοιπόν, να αφιερώσω στις εορτάζουσες αλλά και σε όλους εκείνους, που θέλουν να βρουν τα κλειδιά της αληθινής σοφίας
  το βίντεο ενός συντόμου κηρύγματος.
  Και βέβαια ο καθένας μπορεί να προσθέσει ανάλογα τις δικές του εμπειρίες και να εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο το περιεχόμενό τοy…»

  «Γ´\ΚΑΙ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας·
  οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ. 2 γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθνήσκειν·
  οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μου. 3 μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ἐπὶ σὲ ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνώσῃ ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ………

  7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ,
  ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει· 8 οἶδά σου τὰ ἔργα· – ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν
  ἀνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· – ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω
  τὸ ὄνομά μου….

  14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως
  τοῦ Θεοῦ· 15 οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός. 16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε
  ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. 17 ὅτι λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν
  ἔχω, – καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, – 18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι
  παρ᾿ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλύριον ἵνα ἐγχρίσῃ τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. 19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον.

  20 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ. 21 ῾Ο νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 22 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις….»
  Αποκάλυψις Ιωάννου γ’

  ¨Ερρωσθε, έρως τε, εν Κυρίω, π. Ηλία.

  ¨¨Εθελξας πόθω με, Χριστέ, και ηλλοίωσας με τω θείω σου έρωτι
  αλλά κατάφλεξον πυρί αύλω τας αμαρτίας μου, και εμπλησθήναι
  της εν σοί τρυφής καταξίωσον, ίνα τας δύο σκιρτών μεγαλύνω,
  Αγαθέ, παρουσίας σου.»
  (και συνουσίας σου, θα τολμούσα ως αμαρτωλός-αρματολός να προσθέσω.)

  Ο καθείς και η Άνοιξή του.
  Ο καθείς και τα θυρανοίξια του.

  Καιρός ανοίγειν και καιρός κλείειν….
  Καιρός σπείρειν και καιρός θερίζειν…
  Καιρός ακούειν και σιωπάν και καιρός ομιλείν…

  Αυτός ο ύπνος ο μικρός, ο μέγας!

  Μόνο αυτός που παλεύει με τον ύπνο του
  μπορεί να ελπίζει ότι θα δει το άλλο φως,
  το αληθινό …

  Γραμμένα μετά συνοδείας αστραπών και βροντών
  και μπόρας κυριολεκτικώς. π. Ηλία!!! Τρίτη, 16/9, 14.32

  Λάμπης
  νυχτωμένος
  με λάμπα ενός Κυρίου
  ανοίξερως και άπτερως…

  Απάντηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: